The Porkies

 1. Iron Mountain to Ironwood - 130 miles & 4,567 elevation gain

 2. Ironwood to Houghton/Hancock - 120 miles & 3,732 elevation gain

 3. Copper Harbor Loop - 116 miles & 3,310 elevation gain

 4. Houghton/Hancock to Iron Mountain - 123 miles & 3,945 elevation gain

Total 489 miles & 15,554 elevation gain

Hermanville

 1. Escanaba to Iron Mountain - 121 miles & 2,758 elevation gain

 2. Iron Mountain to Houghton/Hancock - 123 miles & 3,945 elevation gain

 3. Houghton/Hancock to Marquette - 117 miles & 4,591 elevation gain

 4. Marquette to Escanaba - 71 miles & 1,113 elevation gain 

Total - 432 miles & 12,407 elevation gain

Paul bunyan

 1. Manistique to Escanaba - 92 miles & 1,158 elevation gain

 2. Escanaba to Marquette - 71 miles & 1,113 elevation gain

 3. Marquette to Grand Marais - 110 miles & 4,591 elevation gain

 4. Grand Marais to Manistique - 65 miles & 899 elevation gain

Total - 338 miles & 6,069 elevation gain

Paradise

 1. Manistique to Grand Marais - 65 miles & 899 elevation gain

 2. Grand Marais to Sault Ste. Marie - 114 miles & 1,779 elevation gain

 3. Sault Ste. Marie to St. Ignace - 121 miles & 1,643 elevation gain

 4. St. Ignace to Manistique - 104 miles & 1,284 elevation gain

Total - 404 miles & 5,605 elevation gain